I. Počítačový kurz

Součástí vzdělávacího balíčku pro účastníky je PC kurz. Tento kurz je organizován ve městech Litomyšl, Svitavy a Chrudim. Cílem PC kurzu je vybavit účastníky klíčovými kompetencemi usnadňujícími uplatnitelnost na trhu práce. Jedná se více o kompetence (univerzální dovednosti) postihující principy užívání elektronického prostředí než o detailní znalosti jednotlivých programů.

Počítačový kurz vychází z analýzy vzdělávacích potřeb jednotlivých účastníků a je přizpůsoben jejich míře pokročilosti. Počítačový kurz využívá webového prostředí typu Web 2  - Google Apps., v němž mají účastníci založeny své osobní „účty“. Účastníci jsou vedeni k ukládání svých vytvořených prací do webového prostředí Google Apps, k jejich sdílení s ostatními účastníky uvnitř skupiny i mezi skupinami (účastníky měst Litomyšl, Svitavy, Chrudim) navzájem, což posiluje jejich motivaci, podněcuje vzájemnou inspiraci a rozšiřuje možnosti výměny zkušeností mezi účastníky.

Kurz bude probíhat v období cca 5ti měsíců a jeho celková časová dotace je 40 hodin. Tento pětiměsíční kurz se v průběhu projektu zrealizuje třikrát. Hlídání dětí během vzdělávání bude zajištěno.