III. Konzultace

Na pobytové vzdělávání a PC kurzy navazují konzultace. Konzultace se vztahují k individuálním potřebám účastníků, navazují na zadání, která dostanou účastníci pobytového vzdělávání ke zpracování a dalším tématům s problematikou souvisejících. Formu konzultací (osobní nebo virtuální prostřednictvím skype, e-mailu), jejich frekvenci a přesný čas si účastníci volí na základě svých individuálních potřeb a po dohodě s konzultantem (nejčastěji lektorem, který bude zároveň v roli konzultanta). Konzultace k probíraným tématům jsou podpořeny také webovými stránkami projektu www.pripravenymstestipreje. Zde budou k dispozici informace od lektorů, pracovní listy, příklady formulářů, odkazy, diskusní fórum apod. vycházející z obsahu pobytových školení i PC kurzů. Účastníci v rámci konzultací využívají toto virtuálního prostředí, ke sdílení svých zkušeností, zpětných vazeb, ke kladení otázek apod., čímž prohlubují nejen své znalosti z kurzu, ale také dovednosti práce na PC. V případě osobních konzultací budou účastníci dle předem domluveného harmonogramu docházet do mateřských center ve svých městech. Organizační chod konzultací v mateřských centrech zajišťují koordinátoři.