O projektu

Projekt je prioritně zaměřen na ženy s malými dětmi, které se vracejí po mateřské a rodičovské dovolené do zaměstnání, na muže pečující o malé děti, kteří jsou v obdobné situaci jako ženy a rodinu jako sociální systém, který vstupuje na trh práce. Uvedené cílové skupiny se setkávají se specifickou diskriminací na trhu práce a jsou tak ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. Projekt si klade za cíl komplexem vzdělávacích aktivit zvýšit kompetence těchto cílových skupin a rozšířit tak možnosti jejich zaměstnatelnosti. Projektem poskytnutá podpora se týká cílových skupin v Pardubickém kraji, ve městech Chrudim, Litomyšl a Svitavy.

Vzdělávací aktivity nabízené účastníkům vedou k rozšíření jejich znalostí a zvýšení jejich orientace v informačních technologiích, změně postoje k hledání zaměstnání, k orientaci ve svých schopnostech, k vypracování plánů osobního rozvoje nebo podnikatelských záměrů.

Vzdělávací aktivity projektu jsou účastníkům nabízeny jako tzv. „vzdělávací balíček“, který je realizován ve formě počítačového kurzu, pobytového vzdělávání a individuálních konzultací.

Vzdělávací balíček obsahuje semináře zaměřené na: osobnostní rozvoj (sebepoznání, moje silné stránky, zvýšení sebevědomí atd. ); na zvýšení kompetencí důležitých při hledání zaměstnání (dovednost práce na PC, základy komunikace, prezentační dovednosti, strukturovaný životopis, time management, základy podnikání atd.), na dovednosti související se slaďováním pracovního a rodinného života (rodičovské kompetence).

Vzdělávání cílové skupiny se za dobu trvání projektu odehraje celkem ve třech kolech po 24 účastnících. Během vzdělávacích aktivit bude zajištěno hlídání dětí.