Přínos projektu

1. Projekt nabízí možnost vzdělávání matkám (otcům) na mateřské a rodičovské dovolené s možností pohlídání jejich dětí během všech vzdělávacích aktivit. Otevírá tak příležitost, kterou v případě, že pečují o malé děti, většinou nemají. Samotný způsob vzdělávání nabízí kromě získávání znalostí také sociální kontakty, které jsou v období sociální izolace, způsobené pobytem na mateřské a rodičovské dovolené, velmi důležité. Vzdělávání a zvyšování kompetencí při hledání zaměstnání ještě před vstupem na trh práce působí jako prevence nezaměstnanosti této skupiny.
 
2. Projekt nabízí možnost sebezaměstnání formou podnikání. Ženy po mateřské dovolené mají při vstupu na trh práce vzhledem k péči o děti specifické požadavky na pracovní dobu. Zahájení podnikání je pro ně řešením této situace, protože si samy mohou pracovní dobu přizpůsobit svým potřebám.
 

3. Ženám, které neuvažují o zahájení podnikání, projekt nabízí komplex vzdělávacích aktivit zaměřených na identifikaci svých silných stránek, podporu sebevědomí na základě hlubšího sebepoznání, uvědomění si své ceny na trhu práce. Tím zvyšuje jejich kompetence při jednání se zaměstnavatelem o podmínkách zaměstnání, které bude vyhovovat jejich situaci, tedy spojení péče o děti a práce (částečný úvazek, pružná pracovní doba atd.)

 
4. Projekt nabízí možnost zapojení cílové skupiny do realizace projektu, v roli asistentek při hlídání dětí.
Tato zkušenost může mnohé z nich podnítit k nabízení služby hlídání dětí jako svého budoucího podnikání.
 
5. Do realizace projektu jsou zapojeni i otcové. Otcové budou díky své osobní zkušenosti získané při
vzdělávacích aktivitách v projektu více zainteresováni na podpoře svých partnerek při hledání zaměstnání a na slaďování svého pracovního života s pracovním životem své partnerky a rodiny.